Yrd.Doç.Dr. Kâmil ARI

Çalışma Alanları:

 • Grup Temsilleri
 • Grup Halkaları
 • Matris Çarpımları
 • Problem ve Proje Tabanlı Öğretim
 • Yayınlar:

  A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

  A1. Arı, Kamil (2003). On Torsion Units in the Group Ring ZA4 and the First Conjecture of Zassenhaus”, Intern. Math. Journal, Vol.3, No: 9, 953-958.

  A2. Arı, Kamil (2003). A different Characterization of U1(ZC8) , International Jurnal of Applied Mathematics, Vol.12, No:2 109–113.

  A3. Bilgin, Tevfik ve Arı, Kamil(2007) Parametrization of Torsion Units in U1(ZD5). International Jurnal of Algebra, Vol. 1(7), 347-352.

  B.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

  B1. Arı, Kamil (2005).U1(ZD6) İntegral Grup Halkasındaki Aşikâr Birimsellere Eşlenenik Sonlu Birimsellerin Parametrizasyonu. XVI. Ulusal matematik Sempozyumu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı, syf. 55-67, VAN.

  B2. Arı, Kamil, Çavuş, H., Yiğenoğlugil, N. (2010). İlköğretim 6. Sınıflarda Geometrik Kavramların Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenimin Öğrenci Başarısına Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 99-112.

  B3. Arı, Kamil, Savaş, E., Konca, Ş. (2010). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Kaygısının Nedenlerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 29, 211 -230.

  C. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler :

  C1. Arı, Kamil (2003). U1(ZD6) İntegral Grup Halkasındaki Aşikâr Birimsellere Eşlenenik Sonlu Birimsellerin Parametrizasyonu, XVI. Ulusal Matematik Sempozyumu, 10–12 Eylül 2003, VAN

  C2. Arı, Kamil,Çetin,Özal(2009) İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Kavram Öğretimi Ve Soru Çözmeye Ayırdıkları Sürenin Karşılaştırılması, VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 21-23 Mayıs 2009,ESKİŞEHİR.

  D.Yazılan Uluslar Arası/Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler :

 • ARI, K., "Matematik ((ED: Hasan Altan ÇABUK ve Cengiz YILMAZ) 13.Bölüm)", Lisans Yayıncılık, İstanbul, 1. Baskı, 2011, ISBN 978-605-4350-34-6.
 •  
   

  Yönetilen Tezler

  1.YİĞENOĞLUGİL, Nilgün (2006). Pilot Uygulamaları Yürütülen İlköğretim Matematik Programına Yönelik Etkinliklerin Bazı Geometri Konularının Öğretimi Üzerindeki Etkileri.(YYÜ Fen Bilimleri).

  2.KONCA, Şükran (2008). 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Kaygısının Nedenlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. (YYÜ Fen Bilimleri).

  3.ÇETİN, Özal (2009). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Ders İçi Etkinlik ve Davranışlarının Betimlenmesi Üzerine Nitel Bir Çalışma. (YYÜ Fen Bilimleri).

  4.ÖZKUL KAYMA, Ahu Özlem (2010). İlköğretim 5. Sınıfa Yönelik Materyallerin Geliştirilmesi ve Uygulanması (YYÜ Fen Bilimleri).