<<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="akademikcv.aspx.cs" Inherits="akademikcv" %> Arş.Gör. Hacer AZAK
 

Arş.Gör. Hacer AZAK

Yüksek Lisans Tez Konusu ve Danışmanı :
Değişik Heteroatom İhtiva Eden Makrosiklik Laktamların Sentezi ve Bazı Ekstraksiyonlarının İncelenmesi” (Ocak 2010)
Danışman: Yrd.Doç.Dr. Şeref Ertul

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI, SCI-E):

Ertul,Ş., Azak,H.;"Effect of macrocyclic lactam reseptor on extractıon of heavy metals and chromate anions", J.Incl Phenom Macrocycl Chem.(2011),70:153-159.

B. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Azak,H.Ertul,Ş.;"Yeni Makrosiklik Laktam Türevlerinin Sentezi ve İyon Taşıma Özelliklerinin İncelenmesi" Uluslar arası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, 27.06/02.07 2011, Erzurum.