Yayınlar

Yüksek Lisans Tez Konusu ve Danışmanı : 
"Çinkur Çevresindeki Topraklarda Ağır Metal Kirliliğinin (Cu, Ni, Cd, Pb, Mn, Zn) Atomik Absorpsiyon Spektrometri Yöntemiyle Tayini" 
Danışman: Doç. Dr. Şenol Kartal


Doktora Tez Konusu ve Danışmanı : 
"Van Şehir Merkezindeki Yol Tozlarında Toksik Ağır Metal (Pb, Cd, Cu, Ni, Mn, Zn, Bi, Co) Kirliliğinin Araştırılması" 
Danışman: Prof. Dr. Mustafa Yalçın Nutku

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI, SCI-E):

A.1. Kartal, Ş., Elçi, L., Kılıçel, F., "Investigation of Soil Pollution Levels for Zinc, Copper, Lead, Nickel, Cadmium and Manganese at around of Çinkur Plant in Kayseri", Fresenius Environmental Bulletin, 2, 614-619 (1993)

A.2. Türkdoğan M. K., Kılıçel, F.Kara, K., Tuncer, İ., Uygan, İ., "Heavy Metals in Soil, Vegetables and Fruits in The Endemic Upper Gastrointestinal Cancer Region of Turkey", Environmental Toxicology and Pharmacology, 13, 175-179 (2002)

A.3. Kılıçel, F. Gökalp, F., "AAS Determination of Some Trace Heavy Metals in Lake Van Water after Preconcentration by Complexation with Surface Functional Groups on Activated Carbon", Fresenius Environmental Bulletin, 14 (2), 124-129 (2005)

A.4. Kılıçel, F., "Determination of Heavy Metal Levels in Some Vegetable Types Consumed Abundant in Van City, Turkey", Reviews in Analytical Chemistry, 24 (4), 311-322 (2005)

A.5. Kılıçel, F. Gökalp, F., "Determination of some Heavy Metal Levels in Muscle Tissues of Lake Van Fish (Chalcalburnus Tarichi) by Flame Atomic Absorption Spectrometry", Asian Journal of Chemistry, 17 (4), 2425-2429 (2005)

A.6. Kılıçel, F., "Heavy Metal Contamination in Soils of Garbage Area in Van, Turkey", Asian Journal of Chemistry, 18 (1), 461-468 (2006)

A.7. Kılıçel, F., Dağ, B., "The Relationshıp Between Some Heavy Metal Concentrations in Soils, Leaves and Fruits of Starkıng Delicious (Malus communis Lam.) in Van, Turkey", Reviews in Analytical Chemistry, 25 (4), 271-283 (2006)

A.8. Kılıçel, F., Tarakçı, Z., Sancak, H. and Durmaz, H., "Survey of Trace Metals in Turkish Kes Cheese", Reviews in Analytical Chemistry, 27 (2), 101-109 (2008)

A.9. Sancak, H., Kiliçel, F., Tarakçi, Z. and Durmaz, H., "Chemical Compositions Mineral Contents of Herbs Added to Dairy Products in East Anatolia Region of Turkey", Reviews in Analytical Chemistry, 27 (2), 111-121 (2008)

A.10. Şener, Ü., Genel, Y., Saka, C., Kılıçel, F., and Küçük, M. M., "Supercritical Fluid Extraction of Cotton Stalks",Energy Sources, Part A, 32, 20-25 (2010)

A.11. Dag, B., Kilicel, F., "Determination of Cu Contamination in some Spring and Mineral Waters around Van by AAS after Enrichment of Activated Carbon", Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(5), 656-658 (2011)

A. 12. Yaman, M., İnce, M., Erel, E., Cengiz, E., Bal, T., Er, Ç., Kilicel, F., "Distribution Study of U, V, Mo and Zr in Different Sites of Lakes Van and Hazar, River and Seawater Samples by ICP-MS", Clean-Soil, Air,Water, 39(6), 530-536 (2011)

B. Ulusal / Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

B.1. Kılıçel, F. "Investigation of Toxic Heavy Metal Pollutions (Pb, Cd, Cu, Ni, Mn, Zn, Bi And Co) in The Road Dusts at The Centre of Van" , Bulletin of Pure and Applied Sciences, 18C (1), 1-4 (1999)

B.2. Ağırtaş, M., S., Targan, Ş., Kılıçel, F., "Determination of Cu, Ni, Mn and Zn Pollution in Soil at The Shore of Van Lake with Flame Atomic Absorption Spectrometry" , Bulletin of Pure and Applied Sciences,18C (1), 45-47 (1999)

B.3. Kılıçel, F., Tarakçı, Z., Sancak, H., Durmaz, H., "Otlu Lorların Mineral Madde ve ağır Metal İçerikleri",Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric., 14 (1), 41-45 (2004)

B.4. Tarakçı, Z., Sancak, H., Durmaz, H., Kılıçel, F., "Otlu peynirlerin mineral madde ve ağır metal içerikleri",Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8 (1-2), 18-23 (2005)

C. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan ya da Basılacak Olan Bildiriler:

C.1. Türkdoğan, M. K., Kılıçel, F., Kara, K., Tuncer, İ., Uygan, İ., "Heavy Metals in Soil, Vegetables and Fruits in The Endemic Upper Gastrointestinal Cancer Region of Turkey". 12th World Congress of International Assosiation of Surgeon and Gastroenterologists, October 30 th-November 2 th 2002, Bildiri Özetleri Kitabı, CCXXI, P 277, Istanbul, Turkey, 2002

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

D.1. Kartal, Ş., Kılıçel, F., Elçi, L., "Çinkur Çevresindeki Toprak Örneklerinde Bazı Eser Elementlerin (Cu, Ni, Cd, Pb, Mn, Zn) Alevli AAS ile Tayini", Kimya 93, IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, S.212, Trabzon, 1993

D.2. Kılıçel, F., Nutku, M., Y., Ağırtaş, M., S., "Van Şehir Merkezindeki Yol Tozlarında Bazı Toksik Ağır Metal (Pb, Cd, Cu, Ni, Mn, Zn, Bi, Co) Kirliliğinin Araştırılması", Kimya 97, XI. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, S.476, Van, 1997

D.3. Ağırtaş, M., S., Nutku, M., Y., Kılıçel, F.,"Determination of Cu and Ni Pollution in Van Lake Environment with Atomik Absorption Spectrometry", Kimya 97, XI. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, S.684, Van, 1997

D.4. Kılıçel, F., Dağ, B., "Van Yöresindeki Bazı Elma Bahçelerinde, Toprak ve Yaprak Örneklerindeki Ağır Metal Tayini", Kimya 99, XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, S.51, Samsun, 1999

D.5. Türkdoğan, M., K., Kılıçel, F., Kara, K., "Endemik Üst Gastrointestinal Kanserler Bölgesindeki Toprakta Ağır Maden Düzeyleri", XVI. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, S.42, Antalya, 1999

D.6. Kılıçel, F., Dağ, B., "Van Yöresinde Fazla Tüketilen Starking Elmalarındaki Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Tesbiti", XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, S.334, Diyarbakır, 2000

D.7. Kılıçel, F., Dağ, B., "Van Yöresindeki Bazı Elma Ağaçlarında Toksik ve Besleyici Eser Element Akışının Takibi", XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, S.335, Diyarbakır, 2000

D.8. Kılıçel, F.,Türkdoğan, M., K., Dağ, B., Ağırtaş, M., S., "Bazı Gastrointestinal Kanser Bölgelerindeki Topraklarda Toksik Ağır Metal Düzeyleri", XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, S.336, Diyarbakır, 2000

D.9. Kılıçel, F., Gökalp, F., "Va Gölü suyunda Bazı Toksik Ağır Metal Düzeylerinin Tespiti", XV. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, AK-S14, İstanbul, 2001

D.10. Kılıçel, F. Gökalp, F., "Sularda Bulunan Ağır Metal Analizleri İçin Zenginleştirme Metotları", XV. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, AK-S15, İstanbul, 2001

D.11. Kılıçel, F., Gökalp, F., "Toprak Örneklerinin Çözünürleştirme İşlemleri Üzerine Bir Araştırma", XV. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, AK-P20, İstanbul, 2001

D.12. Kılıçel, F., Türkdoğan, M., K., Gökalp, F., "Bazı Kanser Bölgelerindeki Topraklarda Ağır Metal Tayinleri", XV. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, AK-P21, İstanbul, 2001

D.13. Kılıçel, F., Gökalp, F., "Van Gölünde Tutulan Balıklarda Ağır Metal Düzeylerinin Ölçülmesi", XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, S.82, Konya, 2002

D.14. Kılıçel, F., Burak, H., Arılık, A., "Van Şehir Çöplüğünün Döküldüğü Alandaki Topraklarda Bazı Ağır Metal Düzeylerinin FAAS Metodu İle Tayini", XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, S.57, Kars, 2004

D.15. Kılıçel, F., "Van Şehir Merkezindeki Yol Tozlarında Oluşan Ağır Metal Kirliliğinin Mevsimlere Göre Değişimlerinin İncelenmesi", XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, S.212, Kars, 2004

D.16. Kılıçel, F. ve Uyumaz, Ü., " Van Şehir Merkezinde Çokça Tüketilen Bazı Sebze Türlerindeki Ağır Metal Düzeylerinin Tespiti ve Üretim Bölgelerine Göre Karşılaştırılması", XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, S.213, Kars, 2004

D.17. Kılıçel, F., Tarakçı, Z., Sancak, H., Durmaz, H., "Otlu Lorların Mineral Madde ve Ağır Metal İçerikleri", I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Bildiri Kitabı, 261-267, Ankara, 2004

D.18. Kılıçel, F., Gültakti, Y.. "Van Gölü Havzasında Yetiştirilen Bazı Tahıl ve Baklagillerin Ağır Metal İçeriklerinin FAAS Yöntemi İle Tayini", III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, S.44, Çanakkale, 2006

D.19. Kılıçel, F., Tarakçı, Z., Sancak, H. ve Durmaz, H., "Lor Peynirleri İçerisindeki Bazı Ağır Metal İçeriklerinin Araştırılması", XXI. Ulusal Kimya Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, 23-27 Ağustos 2007

D.20. Demirulus, H., Kılıçel, F., "Van Gölü Havzasında Tüketilen Yumurtaların Ağır Metal İçeriği", 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Bildiri Kitabı, 115, 100. Yıl Üniversitesi, Van, 05-08 Eylül 2007

D.21. Kılıçel, F., Yavuz, G., Talay Pınar, P., "Van Gölü Kirlilik Kaynaklarının Belirlenmesi ve Kirliliğin Kontrolü Üzerine Bir Araştırma", 4. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Elazığ, 25-27 Haziran 2008

D.22. Kılıçel, F., Durak, H., Arılık, A., "Van Katı Atık Depolama Alanındaki Toprakların Bazı Ağır Metal İçeriklerinin Tespiti", Van Gölü Hidrolojisi ve Kirliliği Konferansı, Bildiri Kitabı, 122-130, Van, 21-22 Ağustos 2008

D.23. Kılıçel, F., Yavuz, G., Talay Pınar, P., "Van Şehir Merkezinden Geçerek Van Gölü'ne Dökülen Akarsuların ve Bu Akarsuların Geçtiği Yerlerdeki Çamurların Ağır Metal İçeriklerinin Araştırılması", Van Gölü Hidrolojisi ve Kirliliği Konferansı, Bildiri Kitabı, 137-146, Van, 21-22 Ağustos 2008

D.24. Kılıçel, F., Türkdoğan, M. K., Yavuz, G., "Kanserli Hastaların Kan Serumlarında Bazı Ağır Metal Derişim Düzeylerinin Belirlenmesi", XXII. Ulusal Kimya Kongresi, AKP 48, Mağusa-KKTC, 6-10 Ekim 2008

D.25. Kılıçel, F., Dağ, B., "Van Yöresindeki Kaynak ve Maden Sularında İyon Seçici Elektrot Yöntemi ile Flor Tayini", 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 228, Erzurum, 21-25 Haziran, 2010

D.26. Kılıçel, F., Dağ, B., "Van Yöresindeki Bazı Kaynak, Şebeke ve Kuyu Sularındaki Bazı Ağır Metal Düzeylerinin AAS ve ICP-MS Yöntemleri ile Tayini", (Uluslararası Katılımlı) 25. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 64, Erzurum, 27 Haziran- 02 Temmuz, 2011

D.27. Kılıçel, F., Dağ, B., "Van Yöresindeki Bazı Maden Sularındaki Bazı Ağır Metal Düzeylerinin AAS ve ICP-MS Yöntemleri ile Tayini", (Uluslararası Katılımlı) 25. Ulusal Kimya Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 65, Erzurum, 27 Haziran- 02 Temmuz, 2011

E . Diğer Bildiriler:

E.1. Kılıçel, F., Kul, A., R., Savran, A., Kasımoğulları, R., Selçuk, Ö., "İnstrümental Analiz Laboratuarı Deney Föyü", T.C. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Yayın No:19, Van (1998)